Måles historie

Måle
Måle og Hverringe gods
Måle og dens nærmeste omgivelser
Landsbyen flyttes
De ældste gårde
Bolsteder
Matrikulering og udskiftning
Måles indbyggere - erhverv
Fritid
Fredning
Læs om Måle m.v.

Måles ældste møntfund

Ældste brev vedr. Måle

Vidne vedr. skel mellem Måle og Eskebjerg - 26/7 1519. Forsøg på oversættelse af Bent Jørgensens transkription.

Vor ydmyge underdanig velvillig tro tjenere eders nåde højmægtighed [CHR.II] altid forskrevet med Gud. Kæreste nådige Herre.

Var vi forsamlet i dag på hvis skel imellem eders nåde og Kronens skov og mark efter eders nåde befaling

Og var eders nådes foged på Eskebjerg, Niels Svinding selv tilstede med nogle gamle agtede dannemænd som han havde med sig og andre breve og beviser som han havde tilforn.

Da adspurgte vi samme mænd hver for sig, hvad dem vitterligt var om Kalvehave og Kalvehave mose og om den skovrydning som ligger østen og norden op til Måle by, hvem det tilhørte med rette af Arilds tid.

Da vidnede de alle at samdrægtigt at samme skov har heddet Måle skov af Arilds tid både førend byen flyttedes og siden.

Etc vidnede de alle fremdeles at Kalvehave mose har været til Kronen af Arilds tid. Vidnede og somme af dem at en som hed Per Nielsen, skovfoged til Eskebjerg, gav lov at hugge i den skov som ligger imellem mosen og Måle.

Vidnede også somme af dem at biskop Magnus og Niels Urne [Brolykke?] lod tage deres økser som huggede i samme skov

Vidnede også somme af samme mænd at de selv købte torn af Måle mænd i samme skovbryn førend byen blev flyttet

Finder og i sandhed at det gærde som de gode mænd haver givet eders nåde beskrevet står inde på Kronens ved over det skel som sandemænd gjort havde. Vidnede der alle at hr Hans Walkendorff [lensmand på Eskebjerg 1472, død tidligst 1498] lod sandemænd tilkræve at gøre samme skel og ikke Palle Andersen [Ulfeldt til Hverringe, død senest 1513].

Fremdeles vidnede de alle at der gik et gammelt gærde frem som der snedt er hugget gennem byen førend byen var sat som den nu står.

Kæreste nådige herre om eders nåde højmægtige så tækkes da kunne vi ej retteligere kende end at det er næst skel som sandemænd gjort har efter sådan lejlighed som vi sagde og hørte for os eders højmægtigheds sjæl og liv kongelige stat og lyksalige regime den almægtige gud befalende.

Skrevet i Måle tirsdagen næst før sankt Olav konge og martyrs dag i det Herrens år 1519.

Niels Høgh, Jørgen Marsvin
Jens Stigsen, Laurids Skinkel
Niels Bild, Otto Skinkel

Eders ydmyge tjenere Hans Friis, Johan Brockenhuus